Ich wünsche dir einen schönen tag arabisch. ich wünsche dir einen schönen Tag

ich wünsche dir einen schönen Tag noch

Ich wünsche dir einen schönen tag arabisch

Förstainstansrätten anmärkte nämligen på att kommissionen i den överprövning som föregick beslutet av den 23 juli 2003 inte hade beaktat det fjärde kriteriet i domstolens dom av den 24 juli 2003 i målet Altmark, närmare bestämt benchmarkingkriteriet med kostnaderna hos ett genomsnittligt, välskött och lämpligt utrustat företag, trots att denna dom meddelades först efter prövningen av föreliggande ä re nde och e n dag e ft er d et a tt kommissionen beslutat att inte göra några invändningar mot den planerade kapitalhöjningen i La Poste och trots att detta kriterium före denna tidpunkt inte hade något stöd i domstolens eller förstainstansrättens rättspraxis eller i kommissionens beslutspraxis. Außerdem hatte die Änderung des üblichen Zahlungsziels von 1 8 0 Tagen z u r Folge, daß die Einführer die Waren nur dann kaufen konnten, wenn der Hersteller oder der Ausführer bereit wa re n , dir d u rch die Verlängerung dieser Frist entstehenden Kosten zu übernehmen; dies bürdete dem Hersteller oder Ausführer weitere finanzielle Belastungen auf, die seine Verkäufe unrentabel machten. D et ä r min ö nskan at t bud getdiskussionerna, efter det att ni om n åg ra dagar ha r a vgett er röst, kommer att fortsätta i samma anda och att en överenskommelse kommer att nås redan i november, om så är möjligt, i fråga om en budget för Europeiska gemenskaperna för budgetåret 2002 som ger oss medlen för att möta de prioriteringar och utmaningar som inom kort väntar Europeiska unionen. Deshalb b i n ich f r oh und möchte an dieser Stelle auch den Kolleginnen und Kollegen des Haushaltsausschusses dafür danken und vor allem der Generalberichterstatterin, dass wir letztlich gemei ns a m einen W e g gefunden haben, die Schieflage des Haushaltsentwurfs zugunsten der eindeutigen Prioritäten dieses Hauses zu korrigieren, zugunsten von mehr Beschäftigung und sozialem Zusammenhalt, auch wenn wir natürlich als Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenhe it e n noch Wünsche o f fen haben. Ett annat bra exempel är det internationella miljömaraton i vilket ett franskt institut presenterade ett prototypfordon som körde 3 039 km med en liter bensin! Wir wissen, dass einige in Laeken einen Kuhhandel anstreben werden — nach dem Mo tt o , ich g eb e dir einen P o sten als Präsident des Konvents, du gibst mir den Sitz der Lebensmittelbehörde, ich gebe dir die Polizeiakademie usw. Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Nächster

einen schönen Tag

Ich wünsche dir einen schönen tag arabisch

Taktlose oder umgangssprachliche Übersetzungen sind generell in Rot oder Orange markiert. Avskaffandet av de sedvanliga betalningsvi ll koren på 1 80 dagar in neb ar dessu tom att importörern a inte längre kunde köpa varor såvida tillverkaren eller exportören inte va r beredd a tt bära kostnaderna för en längre betalningsfrist, vilket medförde ytterligare kostnader för tillverkaren eller exportören och gjorde deras försäljning olönsam. Jag är ledsen att jag har sista ordet i fråga om detta dokument, som behandlades så väl av Crowley i hans röstförklaring, men jag måste säga, herr talman, att d et smä rta r mig d jup t — även o m jag r östade för detta dokument — att i Italie n, mit t vackra l and, som har s å myck et vackert so lsken , finns det dessvärre ännu i dag en lag enligt vilken de som blir allvarligt funktionshindrade och oförmögna till arbete, trots att de har arbetat och betalat sociala avgifter, skall få en pension på högst 40—50 euro per månad att leva på mellan en ålder på, låt oss säga, 30 år och en ålder på 65 eller kanske 70 år. Es tut mir Leid, dass ich zu diesem, von Herrn Crowley so großartig in seiner Stimmerklärung behandelten Thema das letzte Wort habe, doch muss ich sagen, Herr Präsident, da s s ich z u tiefst betrübt darüber bin — ob wo h l ich f ü r diesen Bericht gestimmt habe -, dass in Italien, meinem so sonnigen u n d schönen H e imatland, heute leider immer no c h ein G e setzt gilt, kraft dessen jemand, der bei uns zum Schwerbehinderten wird, auch wenn er gearbeitet und Versicherungsbeiträge gezahlt hat, eine Rente von monatlich 40-50 Euro zum Leben bekommt, keinen Cent mehr, und damit muss er auskommen beispielsweise vom 30. . Juli 2003 vorausgegangenen Überprüfung das vierte Kriterium des Urteils des Gerichtshofs vom 24. Vi ve t att Laeken bland annat kommer att hand la om kohandel — jag ger di g en post som ordförande i konventet, du ger mig livsmedelsmyndigheten, jag ger dig polisakademin — fastän jag anser att alla dessa beslut i stället skall fattas med hänsyn tagen till de intressen som just den institution vi håller på att skapa har.

Nächster

was heißt hallo. ich wünsche dir einen schönen tag auf arabisch . bitte mit lateinischen buchstaben (Computer, übersetzen)

Ich wünsche dir einen schönen tag arabisch

Mit dem dritten Rechtsmittelgrund rügt der Rechtsmittelführer, dass das angefochtene Urteil gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit verstoßen habe, indem es beanstande, dass die Kommission in ihrer der Entscheidung vom 23. Sie werden nicht durch uns ausgewählt oder überprüft und können unangemessene Ausdrücke oder Ideen enthalten. Entsperren Beispiele werden nur verwendet, um Ihnen bei der Übersetzung des gesuchten Wortes oder der Redewendung in verschiedenen Kontexten zu helfen. Juni 2000 hat der Präsident der Dritten Mit Beschluß vom 26. Jag vill i stället be parlamentet att bidra på ett konstruktivt sätt genom att formulera om en del av dagordningen och utarbeta detaljerade rekommendationer, där kommissionen gör åtaganden, för a tt om van dla vackra ord ti ll ko nkreta åtgärder, skapa full öppenhet i den allians för företagens sociala ansvar som är under utveckling, återuppbygga förtroendet för det europeiska flerpartsforumet och återuppta diskussionerna med de icke-statliga organisationerna, ge ett genuint ekonomiskt bidrag så att företagens sociala ansvar kan utvecklas, och att verkligen stödja principerna för företagens sociala ansvar i kommissionens strategier och program för bland annat företagande, anställning, företagsstyrning och framför allt handels- och utvecklingsprogram. Ich wünsche m i r, dass die Haushaltsberatungen, nachdem Sie in ein ig e n Tagen a b gestimmt haben, in eben diesem Geist fortgeführt und möglichst schon im Nove mb e r eine E i nigung ü b e r einen H a ushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften für das Haushaltsjahr 2002 erzielt werden, der uns die Mittel verschafft, damit wir die Prioritäten und Herausforderungen meistern können, die die Europäische Union demnächst erwarten. Ein weiteres gutes Beispiel ist der internationale Öko-Marathon, bei der ein französisches Institut einen Prototyp vorgestellt hat, der mit einem Liter Benzin 3 039 km weit gekommen ist.

Nächster

ich wünsche Dir einen schönen tag

Ich wünsche dir einen schönen tag arabisch

Bitte melden Sie Beispiele, die bearbeitet oder nicht angezeigt werden sollen. . . . . .

Nächster

einen schönen Tag

Ich wünsche dir einen schönen tag arabisch

. . . . .

Nächster

ich wünsche dir einen schönen Tag

Ich wünsche dir einen schönen tag arabisch

. . . . . .

Nächster

ich wünsche dir einen schönen Tag noch

Ich wünsche dir einen schönen tag arabisch

. . . . .

Nächster